Expertize judiciare


Procedura dispunerii expertizei,
competența efectuării expertizelor criminalistice judiciare
și participarea experților criminaliști autorizați, numiți de organele judiciare
la recomandarea părților

Premize juridice:
Codul de Procedură Penală:

 


Codul de Procedură Civilă:

Art. 172.

(1) Efectuarea unei expertize se dispune când pentru constatarea, clarificarea sau evaluarea unor fapte ori împrejurări ce prezintă importanță pentru aflarea adevărului în cauză este necesară și opinia unui expert.

 

(2) Expertiza se dispune, în condițiile art. 100, la cerere sau din oficiu, de către organul de urmărire penală, prin ordonanță motivată, iar în cursul judecății se dispune de către instanță, prin încheiere motivată.

 

(3) Cererea de efectuare a expertizei trebuie formulată în scris, cu indicarea faptelor și împrejurărilor supuse evaluării și a obiectivelor care trebuie lămurite de expert.

 

(4) Expertiza poate fi efectuată de experți oficiali din laboratoare sau instituții de specialitate ori de experți independenți autorizați din țară sau din străinătate, în condițiile legii*.

 

.................

(8) La efectuarea expertizei pot participa experți independenți autorizați, numiți la solicitarea părților sau subiecților procesuali principali.

.................

 

Art. 330.

(1) Când, pentru lămurirea unor împrejurări de fapt, instanța consideră necesar să cunoască părerea unor specialiști, va numi, la cererea părților ori din oficiu, unul sau 3 experți. Termenul va fi stabilit astfel încât depunerea raportului de expertiză la instanță să aibă loc conform dispozițiilor art. 336.

 

(2) Când este necesar, instanța va solicita efectuarea expertizei unui laborator sau unui institut de specialitate*.

 

.................

 

(5) La efectuarea expertizei în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2) pot participa experți aleși de părți și încuviințați de instanță, având calitatea de consilieri ai părților, dacă prin lege nu se dispune altfel. În acest caz, ei pot să dea relații, să formuleze întrebări și observații și, dacă este cazul, să întocmească un raport separat cu privire la obiectivele expertizei.

 

* Efectuarea expertizei criminalistice judiciare este reglementată prin lege specială:

Ordonanţa Guvernului nr. 75 din 24/08/2000
privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică
(aprobată prin Legea nr. 488/2002):

Art. 1.
(1) Expertizele criminalistice judiciare se efectuează
de experți criminaliști autorizați care își desfășoară activitatea în cadrul institutelor publice sau în cadrul laboratoarelor publice ori private de specialitate, constituite conform dispozițiilor legale. Expertul criminalist trebuie să fie imparțial și independent în exprimarea și formularea opiniilor științifice.
(2)La efectuarea expertizelor criminalistice judiciare pot participa și experți criminaliști autorizați, numiți de organele judiciare la recomandarea părților.
(3) Institutele publice, laboratoarele publice sau private de specialitate, precum și experții criminaliști autorizați sunt cuprinși în Tabelul nominal cuprinzând experții criminaliști autorizați, constituit la nivel național, întocmit pe specialități și actualizat de Ministerul Justiției. Tabelul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și se afișează pe pagina de internet a Ministerului Justiției.
(4) Experții din cadrul aceluiași institut public sau laborator de expertize criminalistice public ori privat nu pot avea și calitatea de experți numiți de organele judiciare la recomandarea părților.

......................................

Art. 7.
(1)
Experții autorizați, numiți de organele judiciare, la cererea părților, participă personal la efectuarea expertizelor prin observații cu privire la obiectul expertizei, modificarea sau completarea acestuia, verificarea și completarea materialului necesar pentru efectuarea expertizei, precum și prin obiecții la raportul de expertiză, adresate organului judiciar.

......................................

(3) Experții autorizați, numiți de organele judiciare, la cererea părților și recomandați de acestea au dreptul să ia cunoștință de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei.

Prin urmare, expertiza criminalistică judiciară poate fi efectuată numai în cadrului unui laborator sau institut de specialitate (art.1 din OG 75/2000) iar activitatea/participarea expertului recomandat de părți urmează a se desfășura în două etape (art. 7 din OG 75/2000):
1. înaintea dispunerii expertizei (la sediul organului judiciar), prin observații cu privire la: obiectul expertizei, modificarea sau completarea acestuia, verificarea și completarea materialului necesar pentru efectuare;
2. după efectuarea expertizei (la sediul organului judiciar), prin obiecții la raportul de expertiză.
Observațiile și obiecțiile expertului recomandat de părți vor fi adresate în scris organului judiciar care administrează lucrarea, după citarea acestuia potrivit legii.

Copyright © 2018 CECRO